Szanowni Państwo!Witamy na stronie internetowej firmy APP Kancelaria Radców Prawnych Potycz i Pundyk Spółka Jawna.

Kancelaria działa jako spółka prawa handlowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wspólnikami spółki są radcowie prawni: Stanisław Andrzej Potycz i Paweł Pundyk, którzy posiadają wieloletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej różnych podmiotów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom, spółdzielniom, stowarzyszeniom, fundacjom) w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i karnych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi i organami administracji.

Usługi Kancelarii mogą być świadczone w języku niemieckim.

Więcej informacji o Kancelarii znajduje się na kolejnych stronach. W razie potrzeby udzielimy dalszych, szczegółowych informacji – w drodze telefonicznej, mailowej lub w Kancelarii, której siedziba znajduje się w centrum Legnicy (Rynek 9, II piętro).

Stanisław Andrzej Potycz – Radca Prawny

Paweł Pundyk – Radca Prawny
Stanisław Andrzej Potycz - Kancelaria Radów Prawnych Potycz i Pundyk

Stanisław Andrzej Potycz

– radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod nr L-187.

Wykształcenie:
- absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1969); praca magisterska o ocenie prawnej i wskazaniach co do dalszego postępowania w orzeczeniu sądu drugiej instancji,
- odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim,
- ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym Studium Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, szkolenie z zakresu praktycznego stosowania Prawa Europejskiego.

Doświadczenie:
- Sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie i w Legnicy oraz Sądu Wojewódzkiego w Legnicy,
- Radca Prawny w spółdzielniach, przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego (najdłużej w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy i Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „VITBIS” Sp. z o.o. w Złotoryi, a ponadto w Legnicko-Lubińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Lubinie, Przedsiębiorstwie Budowlanym „Modernbud” Sp. z o.o. w Legnicy, Furhop-Cerkop Sp. z o.o. w Kunicach, Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego Oddział w Legnicy, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Złotoryi i innych) oraz w samorządzie terytorialnym (Krotoszyce, Legnica, Złotoryja, Rudna, Jawor),
- Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w Województwie Legnickim,
- Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- członek rad nadzorczych: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (wiceprzewodniczący), Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie (przewodniczący), Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Len” S.A. w Kamiennej Górze (przewodniczący), Huty Szkła Okiennego „Murów” S.A. w Murowie, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działalność społeczna:
- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Sądów Województwa Legnickiego (przewodniczący), Komitet Obywatelski „Solidarność” w Legnicy (członek), Komitet Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy Społecznej Fundacji Solidarności (członek), Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy (przewodniczący), Fundacja Pawła Jurosa w Legnicy (przewodniczący), Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli,
- redaktor książek: „Rozjaśnić serca” (2006), „Henryk Pobożny i księżna Anna – władcy Śląska” (2011 i 2013), „Śladami Henryka Pobożnego i księżnej Anny” (2013).


Paweł Pundyk - Kancelaria Radów Prawnych Potycz i Pundyk

Paweł Pundyk

– radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod nr L-359.

Wykształcenie:
- absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2000); praca magisterska o nietypowych stosunkach zatrudnienia, w tym o problematyce kontraktów menedżerskich,
- odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim,
- ukończył szkolenie z języka niemieckiego na poziomie średnio-zaawansowanym z elementami języka zawodowego organizowane przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej i NOT „Zagłębia Miedziowego”,
- uzyskał Zertifikat Deutsch wystawiony przez Goethe Institut potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie bardzo dobrym,
- zna język angielski – na poziomie średnim.

Doświadczenie:
- Aplikant Komorniczy w Kancelarii Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Legnicy,
- Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Ciesiula w Legnicy,
- Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Legnicy,
- Radca Prawny w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy,
- od 2012 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Pundyk w Legnicy.

ZakresKancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Świadczona pomoc prawna polega na:
- udzielaniu porad prawnych,
- sporządzaniu opinii prawnych,
- opracowywaniu projektów aktów prawnych,
- występowaniu przed sądami i urzędami.

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:
- prawo cywilne (w tym zobowiązania, spadki i darowizny),
- prawa rodzinne i opiekuńcze (w tym sprawy małżeńskie i alimentacyjne),
- prawo spółek handlowych,
- prawo samorządu terytorialnego,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
- prawo energetyczne (w tym z zakresu służebności przesyłu - słupy i rury na działce),
- prawo budowlane,
- prawo ubezpieczeniowe,
- prawo karne i karnoskarbowe.

Wybrane czynności z zakresu świadczonej pomocy prawnej:
- kompleksowa pomoc prawna w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie (negocjacje ugodowe; przygotowanie sprawy, w tym zbieranie dowodów i jej prowadzenie; wnoszenie pism procesowych; postępowanie egzekucyjne itd.) oraz reprezentowanie Klientów we wszystkich rodzajach spraw przed: sądami powszechnymi, sądami polubownymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym oraz przed naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej,
- przygotowanie projektów uchwał i umów organów spółki, samorządu terytorialnego i innych jednostek oraz doradztwo i uczestniczenie w obradach tych organów,
- wydawanie opinii, interpretacji oraz informacji prawnych dotyczących stosowania obowiązującego prawa, ze wskazaniem rekomendacji i ryzyka prawnego,
- weryfikacja istniejących (wewnętrznych i zewnętrznych) dokumentów i stosunków prawnych obsługiwanych jednostek oraz wskazanie możliwych zagrożeń i potrzeby wprowadzenia zmian lub zabezpieczeń,
- obrona w sprawach o wykroczenia,
- występowanie w charakterze pełnomocnika strony w sprawach karnych i karnoskarbowych, a od 1 lipca 2015 r. także w charakterze obrońcy w tych sprawach,
- informowanie Klienta o rozwoju prowadzonych spraw.

Zasady- Kancelaria świadczy pomoc prawną (usługi) na podstawie umów stałych lub doraźnych,
- usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii, a na życzenie Klienta w innym miejscu wskazanym przez niego,
- w razie potrzeby Kancelaria angażuje specjalistów z odpowiednich dziedzin prawa i nawiązuje współpracę z doradcami ekonomiczno-finansowymi lub technicznymi, tłumaczami itd. (po uzgodnieniu z Klientem),
- zasady ustalania wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną są uzgadniane przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, przy uwzględnieniu w szczególności: koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy bądź zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy,
- szczegółowy zakres i zasady świadczonej pomocy prawnej oraz sposób jej rozliczania ustalane są w umowie.

APP Kancelaria Radców Prawnych Potycz i Pundyk Spółka Jawna


Rynek 9 (II piętro), 59-220 Legnica

tel.: +48728900411

strona internetowa: www.radcy-legnica.pl

e-mail: kancelaria@radcy-legnica.pl

KRS 0000515299
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego